V tejto sekcii nájdete povinne zverejňované zmluvy

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 03/2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-CLLD-Q002-512-003-003, zverejnené 29.06.2021

Zmluvy medzi obcou Beňadikovce a Prima Banka Slovensko, a.s.

Zmluva na odpredaj E-KN 1218